<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612497267174&noscript=1" />

-25% na wszystko z kodem: SUMMER

-25% na wszystko z kodem: SUMMER

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

Wszystkie niuanse i zasady funkcjonowania sklepu możesz sprawdzić czytając nasz regulamin.

Sklep Internetowy auroria.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 • Postanowienia ogólne
  • Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym auroria.pl i prowadzony przez Auroria Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000700706, REGON 368572317, NIP 7792472266, o kapitale zakładowym 107 500,00 zł. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@auroria.pl.
  • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  • Definicje:
   • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w SklepieInternetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: auroria.pl.
   • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Auroria Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000700706, REGON 368572317, NIP 7792472266, o kapitale zakładowym 107 500,00 zł. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@auroria.pl.
   • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu zeSprzedawcą.
 • Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
   • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
    • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@auroria.pl lub też pisemnie na adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
   • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
    • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
    • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@auroria.pl lub też pisemnie na adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Tryb postępowania reklamacyjnego:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego(z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
    • pisemnie na adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań;
    • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@auroria.pl;
   • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • Warunki świadczenia usługi personalizacji biżuterii
  • Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę personalizacji biżuterii.
  • Usługa wykonywana jest na podstawie pliku z obrazem lub tekstem, lub innymi wytycznymi przesłanymi przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
  • Sprzedawca, na podstawie wytycznych Klienta, wykonuje projekt produktu, który w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia jest wysyłany Klientowi do akceptacji.
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po akceptacji projektu przez Klienta oraz dokonaniu płatności.
  • W przypadku chęci wykonania przez Klienta projektów obraźliwych, wulgarnych lub niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi personalizacji biżuterii, o czym Klient zostanie poinformowany.
  • Z chwilą złożenia zamówienia Klient udziela Sprzedawcy licencji na wykorzystanie przez Sprzedawcę przesłanego przezKlienta projektu w celu realizacji zamówienia Klienta.
 • Warunki zawierania umowy sprzedaży produktów
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronachSklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
   • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • Sposoby i terminy płatności za produkt
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   • Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą i płatności w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://tpay.com.
    • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą oraz płatności ratalne przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu tpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Krajowy Integrator Płatności S.A. . z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin73/6, 61-808 Poznań).
  • Termin płatności:
   • W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
  • Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Ewentualne koszty dostawyProduktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   • Przesyłka kurierska.
   • Przesyłka paczkomatowa.
  • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 dni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
 • Reklamacja produktu
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja”.
  • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@auroria.pl;
   • pisemnie na adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań;
  • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  • Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
   • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 100 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@auroria.pl;
   • pisemnie na adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
  • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SklepieInternetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Postanowienia końcowe
  • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  • Zmiana Regulaminu:
   • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  • ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Polityka prywatności

W polityce prywatności znajdziesz informacje dotyczące przechowywania i udostępniania Twoich danych

 • Zasada ochrony prywatności
  • Celem niniejszego dokumentu jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług lub sprzedażą produktów w Auroria Sp.z o.o.
  • Administratorem danych osobowych jest Auroria Sp. z o.o.
  • Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
  • Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Auroria Sp. z o.o., odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego w domenie auroria.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Auroria Sp. z o.o. (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 • Podstawa przetwarzania danych osobowych
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi po sprzedażowej.
  • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży,
   • konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta,
   • uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju strony auroria.pl, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Klienta oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.
  • Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej auroria.pl. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.
 • Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
  • Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), prowadzenia programu lojalnościowego, a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.
  • Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o Auroria Sp. z o.o., administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.
  • Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto,adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu serwisu oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Klienta.
  • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w auroria.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora, czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).
  • Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenie auroria.pl, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies).
  • Celem cookies jest:
   • dostosowanie zawartości strony internetowej auroria.pl do indywidualnych preferencji Klienta,
   • optymalizacja korzystania ze strony,
   • tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony i jej struktury,
   • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług,
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu,
   • ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach.
  • Portal korzysta z plików cookies narzędzia Google Analytics. Są to pliki, które wykorzystywane są do celów analizowania, w jaki sposób Użytkownik korzystania z serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu. Informacje zbierane przez pliki cookies nie mają na celu ustalenia tożsamości użytkownika serwisu auroria.pl, nie zawierają jego danych kontaktowych ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
  • Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
  • Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne w serwisie auroria.pl.
 • Kontrola przetwarzania danych osobowych
  • Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
  • W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: kontakt@auroria.pl.
 • Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
  • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu Auroria. Są to m.in.firmy, które dostarczają Auroria:
   • usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej Auroria, Aplikacji Mobilnych),
   • przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,
   • usługi kurierskie.
  • Adres email przekazany Auroria Sp. z o.o. w procesie składania zamówienia na stronie internetowej auroria.pl może zostać przekazany Dostawcom Usług, którzy badają poziom satysfakcji klientów Auroria Sp z o.o. z świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów. Z Dostawcami Usług została zawarta umowa powierzenia danych osobowych. Narzędziami wykorzystywanymi przez Auroria Sp. z o.o. w celu badania satysfakcji, są:
   • opineo.pl - serwis oceniający sklepy internetowe

Regulamin "Domowej Przymierzalni"

Zasady korzystania z usługi wypożyczenia i przymierzenia replik biżuterii w domu

 • Postanowienia ogólne

  • Dostawcą usługi „Domowa Przymierzalnia” jest firma Auroria Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP 779-247-22-66 (zwana dalej Dostawcą)
  • Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Dostawcy oraz na stronie https://www.auroria.pl/regulamin.
  • Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszej Usługi jest Dostawca. Dane osobowe w zakresie: nazwisko, adres dostawy i numer telefonu będą przetwarzane przez Dostawcę tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby wykonania Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dostawca jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem realizacji Usługi.
 • Słownik pojęć

  • "Domowa Przymierzalnia" – usługa wypożyczenia replik biżuterii, polegająca na umożliwieniu użytkownikowi przymierzenia replik wybranych modeli pierścionków zaręczynowych w domu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  • "Klient" - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która skorzystała z usługi Domowej Przymierzalni.
  • "Regulamin" - niniejszy regulamin usługi Domowej Przymierzalni.
  • "Sprzedawca" - Auroria Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000700706, REGON 368572317, NIP 7792472266, o kapitale zakładowym 107 500,00 zł. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@auroria.pl.
 • Zasady działania

  • W ramach Domowej Przymierzalni udostępniane są repliki wybranych modeli pierścionków. Replika wykonana jest z metalu szlachetnego imitującego żółte złoto oraz z kamieni imitujących diamenty i szafiry. Repliki mają pozwolić Klientowi zapoznanie się z kształtem i realnym wyglądem modelu pierścionka, nie oddają one jednak koloru obrączki, korony oraz kamieni szlachetnych w wyrobie gotowym.
  • W celu skorzystania z Domowej Przymierzalni, Klient powinien wybrać do 3 modeli pierścionków, których repliki chce przymierzyć w domu, klikając przycisk „Przymierz w domu” przy wybranych modelach.
  • Do skorzystania z Domowej Przymierzalni niezbędne jest podanie Danych Osobowych, dzięki którym będzie możliwy kontakt z Klientem oraz wysyłka replik wybranych modeli pierścionków.
  • Zamówione repliki dostarczane są na koszt Sprzedawcy firmą kurierską, wraz z opłaconym listem przewozowym, umożliwiającym bezpłatny zwrotny biżuterii.
  • Usługa wypożyczenia jest darmowa dla Klienta.
  • Dostawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania Klientowi zamienników biżuterii, którą wskazał on w formularzu Domowej Przymierzani, jeśli wskazane przez Klienta modele są w danym momencie niedostępne.
  • Darmowa Przymierzalnia jest realizowana tylko na terenie Polski.
 • Zwrot replik biżuterii

  • Klient jest zobowiązany do odesłania replik najpóźniej 3-ciego dnia roboczego od dnia odebrania przesyłki.
  • Klient zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone repliki.
  • Aby odesłać wypożyczoną biżuterię, należy bezpiecznie ją zapakować w opakowanie, w którym została dostarczona do Klienta, nakleić etykietę zwrotną i umieścić w tym samym paczkomacie, z którego nastąpił odbiór paczki.
 • Odpowiedzialność za zniszczone lub zagubione repliki

  • Klient ponosi odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych replik.
  • W przypadku nieodesłania do Dostawcy replik, Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w pełnej wysokości za wszystkie niezwrócone repliki, tj. w kwocie 199 zł/szt.
  • W przypadku odesłania do Dostawcy replik uszkodzonych lub zniszczonych w widoczny sposób Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w wysokości stwierdzonych uszkodzeń.
  • Jeśli Klient nie zwróci wypożyczonych replik biżuterii i odmówi uiszczenia opłaty wymienionej w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Dostawca ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z brzmieniem Art. 284. § 2 Kodeksu Karnego.
 • Reklamacje

  • Reklamacje dotyczące korzystania z usługi Domowej Przymierzalni mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres kontakt@auroria.pl lub listu poleconego na adres Dostawcy.
  • Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Klienta, dokładny opis i powód reklamacji.
  • Decyzja po rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana do Klienta zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Wygraj pierścionek Auroria"

 • Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu „Wygraj pierścionek na Dzień Mamy od Auroria” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Auroria Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP 779-247-22-66 (zwana dalej Organizatorem).
  2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.auroria.pl/regulamin.
  3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
  5. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu.
 • Słownik pojęć

  1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z §7.
  2. „Nagroda główna” - złoty pierścionek Eternal z szafirem i diamentami 0,20ct, o wartości 4 499 zł.
  3. Laureat Konkursu - Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Konkursowego i został wyłoniony przez Komisję Konkursową jako zwycięzca.
 • Konkurs

  1. Konkurs trwa od dnia 06.05.2024r. do dnia 13.05.2024r.
  2. Rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 15.05.2024r. dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
  3. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodna ocena odpowiedzi na pytanie konkursowe, dokonana przez Komisję Konkursową zgodnie z art. 921 § 2 ustawy Kodeks cywilny oraz zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 Regulaminu.
 • Zasady wzięcia udziału w konkursie

  1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, które spełnią warunki określone w § 5 Regulaminu oraz w § 8 Regulaminu.
  2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin.
  3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
  4. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 • Zasady konkursu

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz przesłać swoje zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stronie www.auroria.pl/konkurs.
  2. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści naruszających dobre obyczaje, w tym erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia komentarzy niezgodnych z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
  3. Zwycięzcą konkursu nie może zostać osoba posługująca się botami czy innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie.
  4. Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi 2 zdjęć z wygranym pierścionkiem:
   • jedno zdjęcie w ciągu 30 dni od otrzymania Nagrody, na zdjęciu powinien znajdować się pierścionek Auroria zaprezentowany w pudełku
   • na drugim zdjęciu powinien znajdować się pierścionek Auroria pokazany na dłoni.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
 • Laureat

  1. Nagrodzona zostanie jedna osoba, której odpowiedź zostanie najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Organizator przewiduje jedną nagrodę, zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu.
  2. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę brane będą walory kreatywne odpowiedzi.
 • Nagroda

  1. Nagrodą w konkursie jest złoty pierścionek Eternal z szafirem i diamentami 0,20ct, o wartości 4 499 zł.
  2. Aby odebrać Nagrodę, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Auroria. Czas realizacji Nagrody to 16 dni roboczych. Dostawa nagrody na terenie Polski jest darmowa.
  3. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
  5. Laureat konkursu w dniu 15.05.2024 zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową, jak i w wiadomości prywatnej na Instagramie.
  6. Aby odebrać Nagrodę, Laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi dane niezbędne do nadania przesyłki z Nagrodą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
 • Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu poleconego do dnia 31.05.2024r. na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs”.
  2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji, w tytule nazwę konkursu - „Wygraj pierścionek na Dzień Mamy od Auroria” oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę Auroria Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z konkursem zgodnie z Regulaminem Konkursu. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.”
  3. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
  4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
  5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
  6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Podatki

  1. Organizator Konkursu „Wygraj pierścionek na Dzień Mamy od Auroria” odpowiada za odprowadzenie należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce. Laureatowi Konkursu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki Laureat Konkursu zobowiązany jest zapłacić z tytułu wygranej Nagrody.

   Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.